Cookie og privatlivspolitik

Cookie og privatlivspolitik

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse på siden. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies i henhold til vores privatlivspolitik. Klik på "Læs mere" for at finde vores cookie- og privatlivspolitik.
Hos Lars Hein Automobiler A/S er vi dataansvarlige

Hos Lars Hein Automobiler A/S  er vi dataansvarlige, hvilket betyder, at vi behandler dine personoplysninger og sikrer, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Da vi behandler personoplysninger har vi vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan dine personoplysninger behandles. Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger, fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller værkstedsbesøg.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formålet medbehandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  •  Køb/salg eller leasing af biler
  • Indregistrering, finansiering og forsikring af det købte køretøj
  • Service og reparation på vores værksted - Markedsføring
  • Til overholdelse af den gældende lovgivning
  • Administration af kundeaftaler
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

  • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1,litra b)

  • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

Typer af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. CPR-nummer, kørekort, forsikringsoplysninger, finansierings- og leasingoplysninger, biloplysninger, præferencer og økonomiske forhold.  

Kilder:
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig,eller via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret og tinglysning, fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter mv. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet. Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værksteds-besøg er det obligatorisk for os som forhandler at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.  

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Som forhandler overfører vi personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Personoplysninger videregives til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udleveringen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.Du kan til enhver tid få af vide, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvor vi har fået dem fra samt hvad vi anvender dem til. Ydermere kan du også få af vide, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger samt hvilke tredjeparter de bliver videregivet til.

Dine rettigheder omfatter retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysningerretten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering og retten til at tilbagekalde et samtykke. I visse tilfælde kan rettighederne blive begrænset som følge af retskrav, interesseafvejning samt kontraktlige forpligtelser.

Kontakt:
Lars Hein Automobiler A/S 
Industrivej 48 B
6760 Ribe

CVR: 10109957
Telefonnr.: 75443800
salg@lars-hein.dk
www.lars-hein.dk

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Eventuelle klager kan rettes til:

Datatilsynet  
Borgergade 28,5
1300 København K

 www.datatilsynet.dk